shadow

במידה והנכם ניצבים לקראת בניית עסק חדש, יש לשער כי הנכם כבר מודעים אל הפרוצדורה של הוצאת רישוי עסקים ואף הנכם יודעים כי במידה והנכם מעוניינים להתנהל כחברה לגיטימית הנכם נדרשים להתנהל ביחד עם רישיון עסק. העסק אשר הנכם מפעילים, יש לשער כי קיימת לכם איזו שהיא אחריות ציבורית, הווה אומר – שגם אם הנכם חושבים שכל מהות החברה שלכם הינה בהשגת הכנסות, כי אז תדעו שהוא בעל השפעה על לקוחות אשר נכנסים אליו או לחלופין על העובדים שלכם, בשל כך מחויב מן המציאות כי יהיה באמתחתכם רישיון עסק, אשר הינו אף היעד אשר מכוון אתכם להתנהל למען הסביבה שלכם.

קטגוריות של תחומי עיסוק בצו רישוי עסקים – 

קטגוריה מספר 1: בריאות רוקחות וקוסמטיקה.

קטגוריה מספר 2: דלק ואנרגיה.

קטגוריה מספר 3: חקלאות ובעלי חיים.

קטגוריה מספר 4: מזון.

קטגוריה מספר 5: מים ופסולת.

קטגוריה מספר 6: מסחר ושונות. 

קטגוריה מספר 7: עינוג ציבורי נופש וספורט.

קטגוריה מספר 8: רכב ותעבורה .

קטגוריה מספר 9: שירותי שמירה ואבטחה.

קטגוריה מספר 10: תעשייה מלאכה כימיה ומחצבים.

במידה וקיימות חברות אשר לא צריכות להוציא רישוי עסקים?

אכן כן, רק חברות אשר מאופיינות בצו נדרשות להוציא רישוי עסקים ובשל כך כל האחרות אינן צריכות. בנוסף לכך, לא צריכות להוציא רישוי כל מיני מרפאות, מכשירי כתיבה וספרים, מכון לכושר, גן ילדים פרטי וכיוצא בזה.

סוגים שונים של רישוי עסקים

רשות הרישוי מנפיקה כל מיני סוגים של רישיונות העסק אשר מצוינים לעיל:

  1. רישיון זמני –  הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת. למשל במקרים שלנכס ניתן היתר בניה לשימוש חורג לעת קצובה.
  2. רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו לצמיתות  וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
  3. היתר זמני – היתר שניתן לעסק שתוקפו אינו עולה על שנה. היתר זמני יכול להינתן במידה ואחד מגורמי הרישוי החליט להגביל את הרישיון לתקופה הקצרה משנה אחת.
  4. רישיון תקופתי – רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים, ובהתאם לתקנות רישוי עסקים לסוגי עסקים מסוימים. בתום מועד הרישיון מתקיים הליך חידוש רישיון ביוזמת רשות הרישוי.