shadow

פתיחת תיק לעוסק פטור הוא השלב הפשוט ביותר בכל התהליך, ניתן לפתוח באופן מקוון היום עוסק פטור באמצעות סיוע של חברה מקצועית תחתיה יש רואי חשבון ועורכי דין שימלאו את הטפסים עבורכם בצורה הנכונה כדי למנוע תקלות מול רשות המיסים ומע"מ. תהליך פתיחת תיק לעוסק פטור מחייבת אתכם להכיר בכל החובות והזכויות שלכם, לוודא שאתם נחשבים לעוסק פטור ולדעת לאן אתם נכנסים.

מי נחשב לעוסק פטור?

יש מספר דברים שמגדירים עוסק פטור בתור עוסק פטור. במקרים מסוימים גם אם העסק שלכם עונה על ההגדרות ייתכן ולא תוכלו להיות עוסק פטור. ישנם מקצועות מסוימים אשר נחשבים למקצועות חופשיים ומחויבים להיות עוסק מורשה גם אם סך ההכנסות שלהם מתחת לתקרה של עוסק מורשה, מקצועות אלה הם: עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, וטרינרים ועוד. אם כן, מהן ההגדרות של עוסק פטור עבור מי שכן רשאי להיות אחד?

עוסק פטור הוא עסק זעיר הפטור מתשלום מע"מ, משמע כל שאר החובות כל חלות על העסק – ביטוח לאומי ומס הכנסה. עוסק זעיר (פטור) הוא עסק שסך הכנסותיו השנתיות אינן עולות על התקרה הקבועה בחוק, בכל שנה התקרה משתנה בטווח של כמה אלפי שקלים בודדים, נכון לשנת 2022 התקרה עומדת על 102,292 ש"ח. אדם אשר עובד בתור שכיר רשאי גם הוא לפתוח עסק זעיר ולהכריז על עצמו כעל עוסק עצמאי ושכיר ולמלא טופס 106. כדי לעבור תהליך פתיחת עוסק פטור עליכם לפנות לשלושה גורמים: ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ. בתור התחלה, יש לפנות למשרדי מע"מ ולמלא טופס 821, לצרף למסמכים תעודת זהות, חוזה שכירות אם קיים (של הדירה או מקום העבודה) ובמקרים מסוימים נדרש אישור הסמכה לתחום העסק. השלב השני הוא שליחת טפסים למס הכנסה. אתם לא יכולים לקבל כסף ללא פתיחת תיק במס הכנסה. יהיה עליכם למלא טופס 2542 בצירוף של צילום תעודת זהות, חוזה שכירות ובקשה לפטור מניכוי מס. היעד האחרון הוא ביטוח לאומי, כמובן שחלה עליכם חובה לשלם ביטוח לאומי ובנוסף יש למלא טופס 6101 הנקרא דין וחשבון רב שנתי.

מוטב להדגיש כי רבים טועים בזה, אתם רשאים לעבוד גם בתור שכירים וגם בתור עצמאיים באותו פרק זמן כל עוד התקרה שלכם בעסק לא עולה על התקרה הקבועה בחוק. ובנוסף, כאשר אתם עובדים בתור שכירים ועצמאיים עדיין חלה עליכם חובה לשלם ביטוח לאומי בשני המקומות, גם עבור העסק וגם בתור שכירים. גובה המס אותו תשלמו גם יהיה בהתאם לגובה ההכנסה הכללית שלכם.

פתיחת עוסק פטור אונליין איך עושים את זה?

פתיחת תיק לעוסק פטור הייתה בעבר טרחה גדולה, אבל היום הרבה יותר פשוט. פתיחת עוסק פטור אונליין מאפשרת לכם לפנות לגורם מקצועי שהוא ייפתח את התיק עבורכם, יעבור על כל הטפסים שאתם שולחים כדי לוודא שהם תקינים ולאחר מכן יפנה אותם לגורמים הרלוונטים. יש 2 יתרונות לפתיחת עוסק פטור אונליין:

  1. זמן בעבר הדרישה הייתה להגיע למשרדי מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. כיום, אתם לא צריכים לצאת מהבית. אתם יכולים להקדיש את כל הזמן לפתיחת העסק, למחשבה מאחורי העסק ולניהול חשבונות בצורה תקינה.
  2. עלויות כאשר מדובר על פתיחת תיק באופן מקוון לעוסק פטור העלויות הן נמוכות יותר מכיוון שהטרחה עבור רואה החשבון היא נמוכה יותר. כמו כן, פרק הזמן אותו תחכו עד שהתיק שלכם ייפתח הוא נמוך יותר כיוון שמדובר על חברה גדולה אשר מפנה את התיק שלכם לרשויות.

עוסק פטור שחצה את תקרת עוסק פטור

כפי שציינו התקרה היא כ-102,000 ש"ח, אך מה קורה במקרה בו אתם עוברים את התקרה? תחילה, חשוב להבין שאתם רשאים לעבור את התקרה אבל ברגע בו אתם עוברים את התקרה הקבועה בחוק חלים עליכם חובות בדיוק כמו עוסק מורשה. במידה ועברתם את מחזור העסקאות השנתי תהיו מסווגים בתור עוסק מורשה, לאחר מכן לא תוכלו לשוב להיות עוסק פטור במשך שנתיים רצופות לאחר שהוכחתם שלא עברתם את התקרה השנתית של עוסק פטור. מאותו יום שעברתם את מחזור העסקאות יהיה עליכם לשלם מע"מ בגין ההפרש.